Brooke Valentine - Boogie Oogie Oogie

I wanna know your name
Ooh, you look so good
I wanna know your name
What's your name, baby

I'd love ya if I could
'Cause you're the kind of gir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.