Big Boi - Girl fight

Boy stop
It's about to be a girl fight
Some new shit yeah
Brook Valentine

Uh huh uh huh
Big Boi
A Lil Jon!
Sending this one out to all the l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.