Rod Stewart - I've Got My Love to Keep Me Warm

The snow is snowing, the wind is blowing
But I can weather the storm!
What do I care how much it may storm?
I've got my love to keep me warm

I c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.