Rupee - Steamroller

De way you shake dat bumpa
Girl can't believe my eyes
I'm under pressure
And I'm hypnotized

Like a steamroller
Spinning round and round
Rotate...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.