Rupee - Woman (I'll Always Be There)

[Verse 1]
Many nights we would sit down and cry
Tears from mine would be tears from your eye
What they saw it was a human disguise
To fulfill thei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.