Rihanna - Kisses Don't Lie

Kisses don't
No they don't
Never don't lie
You can run if you want but you can't hide
Telling you its the truth don't you ask why
Kisses don't
No they...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.