Lyrics Born - I'm Just Raw

[Intro]
His name is (Lyrics Born)
And he is, as they say, wild and crazy
As a composer, arranger, and producer
He's exploring it all
From the fur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.