Kastelruther Spatzen - An Heiligen Wassern

Ein Mädchen mit traurigen Augen
Stand Nachts auf der Brücke der Seen
Sie hatte Ihr liebstes verloren
Wie sollte ihr Herz das versteh'n
Da brach ei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.