Grace Slick - Outlaw Blues

Ain't it hard when you stumble
And land in some muddy lagoon?
Ain't it hard when you stumble
And land in some muddy lagoon?
Now when it's nine below z...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.