Claudia Jung - Du Schaffst Alles Was du Willst

Du schaffst alles was du willst

Lass dich nicht unterkriegen
Auch wenn dich das Leben mal vergißt
Und wenn du nicht weißt wie geht's weiter
Lass...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.