Claudia Jung - Ich Denk So Oft an Dich

Claudia Jung
Ich Denk So Oft An Dich
Ich denk so oft an Dich


Sommerregen fällt auf meine Haut
Hör' noch Deine Stimme ganz deutlich und vertrau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.