Claudia Jung - Wer Die Sehnsucht Kennt

Claudia Jung
Wer Die Sehnsucht Kennt
Wir haben die Nacht umarmt
und den Tag vertan.
Wir suchten und fanden tief,
waren so Nah dran.
Doch etwas i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.