Claudia Jung - Domani l'Amore Vincera

Claudia Jung
Domani L'amore Vincera
Domani l'amore vincera


Du bist meine Freundin seit ewiger Zeit
Ich hab kein Geheimnis vor Dir
Dieses Gefü...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.