Bone Thugs-N-Harmony - Wasteland Warriors

[Krayzie]
Yeah, got my niggas from St. Clair up in this motherfucker, nigga.
P.O.D.'d, my nigga, Sin, fin to put this shit down like this,
Nigga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.