Tommy Alverson - My Hometown

Well, I had a buddy back in '81,
And we made ourselves a pact.
We were headin' for the new pipeline,
We were never comin' back.
Well we worked 80 ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.