Tommy Alverson - Whiskey River

Whiskey River, take my mind
Don't let her memory torture me
Whiskey River, don't run dry
You're all I got, take care of me

Whiskey River, take m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.