Mr. Scruff - My Kung Fu

[ INTRO: Mos Def ]
Baba-baba-baba-baba-baba, you been so good to me
When I was a little boy you were the only one I wanted to be
To be like pa duke an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.