Junior M.A.F.I.A. - Chicken Heads

[Verse 1]
I'ma tell you how I want it, ahead of time
Lettin you know, Cease ain't givin no dough
All you get is the sneak preview, the freak show
Some...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.