Redman - Future Thug

Ah-yo everybody hands up
Run yo' bling bling, nigga boy stand up
It's E-Dub, whassup?
Yeah I'm bouncin, large amounts of cash we countin

That st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.