Barbara Cook - A Wonderful Guy

I'm as corny as Kansas in August,
I'm as normal as blueberry pie.
No more a smart little girl with no heart,
I have found me a wonderful guy!
I am...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.