Beenie man - Love Me Now

Baby Girl
Oh nah nah
Zagga zagga zagga zaaah
Ooh Lord, Lord, Lord, Lord
Are you ready for this? yeah

Wheneva' I got no money (wha')
She is sti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.