Barbara Cook - There Is No Christmas Like a Home Christmas

There is no Christmas
Like a home Christmas
With your dad and mother
Sis an' brother there!

With their hearts humming
At your home comin'
And ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.