Lyrics Born - Callin' Out

Joy:
People are you ready lets start the show
Don't worry 'bout the present day, he can't stop us now

LB:
Calling out t'all area crew
we gonna ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.