André 3000 - Boogie Man

On some spooky dooky shit, spooky, spooky dooky
Spooky dooky, spooky dooky

B O O G I E M A N
You know the one who make y'all suckas wanna run
Th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.