Eminem - Shake that

As we proceed to give you what you need.
Ray J, Raz B, J- boog, Lil' fizz.
It's the official remix!

Shorty, shake that ba-dunk-a-dunk-dunk
(kee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.