Angela Lansbury - Act 1. Simple

Anyone can whistle, that's what they say, easy
Anyone can whistle any old day, easy
It's all so simple, relax, let go, let fly
Someone tell me why can...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.