Uncle Tupelo - Moonshiner /The Walton's (Theme)

I've been a moonshiner
For seventeen long years
And I spent all my money
On whisky and beer
And I go to some hollow
And set up my still
If whisk...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.