Uncle Tupelo - Wherever

When you get back from wherever
Let me know what it's like
And I’ll tell you, I’ll tell you
What it's like to watch you go

You say, “Hey, what’s that...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.