Uncle Tupelo - Are You Sure Hank Done It This Way

Lord, it's the same old tune, fiddle and guitar
Where do we take it from here?
Rhinestone suits and new shiny cars
It's been the same way for years
We...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.