David Banner - Get Crunk

[Talking]
For the hoe ass niggas
This for the niggas, hoe ass niggas
Look at the nigga right next to you, look at him
Is he real, is that nigga re...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.