David Banner - F*** 'Em

Yo yo, Bone Crusher
Ya'll know what time it is
Yeah nigga, this your boy Pastor Troy
Check it out, I'm a tell ya'll
David Banner, Mississippi to Atlan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.