E-40 - It's a Man's Game

Ooh (oh) pencil me in (pencil me in)
It's Fonzarelli the Ballatician in yo' face again
Back again, happenin', with my folks and next of kin
Asians ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.