Hayes Carll - Lost & Lonely

Well it's hard to write a song
When your three-fourths gone
And Crazy Legs keeps pickin' on my guitar
I try to clear my head
And reflect on what s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.