Hayes Carll - Richey Lee

Richey Lee was his Father's boy
Big, loud, Hard-drinkin' bundle of joy
A walkin' laugh wrapped up in corduroy
Richey couldn't do no wrong

Grew u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.