Hayes Carll - Arkansas Blues

Well I hide behind my guitar like a sparrow in the night
Hopin' I might fly away anew
Cause they'll love you when you're wrong
And then leave you w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.