Uncle Tupelo - Graveyard Shift

Hometown, same town blues
Same old walls closing in
Oh what a life a mess can be
I'm sitting here thinking of you once again
Won't you talk to me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.