Mystikal - Pussy Crook

[Officer]
Callin all cars, callin all cars
Be on the look out for a pussy vandalism. Over
A pussy bandit
Suspect is known in many states for dicki...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.