Ja Rule - Down A** B**ch

Ja Rule, Chuck B-more
Every thug needs a lady
And every thug needs a down ass bitch, huh, feel me
Every thug needs a lady
Baby I'm convinced, you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.