Ja Rule - We Different

Word to God
Yo yo yo
I neva liked cha'll niggas
Word to God, and I neva will
'Cause y'all niggas is ass, y'all bitches
We different, y'all niggas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.