Anna Oxa - Questa E Vita (Livin' Thing)

Sailin' away on the crest of a wave
It's like magic
Rollin' and ridin' and slippin' and slidin'
It's magic

And you, and your sweet desire
You t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.