Bobby Goldsboro - If You Go Away (Ne Me Quitte Pas)

If you go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in the summer sky
When our love was new and our ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.