Backbone - Intro

[Jelly:]
Welfare check one, welfare check two
That's right we gon' give it to 'em
This yo' favorite DJ's DJ, DJ Jelly
And I got me a new member of the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.