Ray Wylie Hubbard - Joyride

Y' understand I was not lookin' whereby to fall in love
I'd come downtown to check out a band at The Continental Club
A Mamie Van Doren-lookin' woma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.