Liz Callaway - Wedding Bell Blues

Bill I love you so
I always will
I look at you and see
the passion eyes of May
Oh but am I ever gonna see
my wedding day?
Oh I was on your side ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.