Liz Callaway - If I Were a Bell (From Guys and Dolls)

Ask me how do I feel,
Now that we're cosy and clinging,
Well sir, all I can say is
If I were a bell I'd be ringing!

From the moment we kissed go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.