D'Egidio, Nick and the Dry Martini Orchestra - Almost Like Being in Love

What a day this has been!
What a rare mood I'm in!
Why, it's almost like being in love

There's a smile on my face
For the whole human race
Why...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.