Rod Stewart - Come Back and Take This Hurt off Me

Come back and take this hurt off me
Come back and take this hurt off me,
baby, come back and take this hurt off me.
'Cause I'm too young, to be in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.