Sunshine Anderson - A Little Sunshine (Intro)

Everybody needs a little sunshine in your life
Sometime to brighten up your day
Everybody needs a little sunshine in your life
Sometimes if it's only ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.