Sunshine Anderson - Your Woman (Interlude)

Before you came I thought every man was the same
Thinkin' to myself that it's a dog gone shame
Then when we first met I didn't quite know what to expe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.