Fabio Concato - Gigi

Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica
Ascoltavo un signore che aveva una voce così
Non capivo che lingua parlasse ma mi era simpatica
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.